Kệ drive in

Driver in pallet racking

Là hệ thống kệ lưu trữ dựa trên nguyên lý lưu trữ theo nguyên tắc tích tụ, cho phép sử dụng tối đa không gian có sẵn cả về diện tích và chiều cao.

0905.296.929